Lokaal Retailbelang: Samen op weg naar vitale, bruisende en toekomstbestendige binnensteden en winkelgebieden!

Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Lokaal Retailbelang (LRB)  richt zich namens ondernemers in de retailsector (detailhandel en winkelambacht) op de lokale, regionale en provinciale overheid. Wij behartigen desgevraagd de belangen van de betrokken stakeholders, waarbij we een proactieve samenwerking met een toekomstbestendig resultaat voor ogen hebben. Dat gaat van het fungeren als spreekbuis en het ondersteunen van ondernemers met praktische kennis en know-how tot aan het adviseren van de lokale overheid.

De kern is te bereiken dat de belangen van ondernemers op de juiste manier mee worden genomen in de beleidsvorming of besluitvorming. Een ding staat voorop: als Lokaal Retailbelang maken we ons samen met ondernemers én overheid hard voor het realiseren van bruisende binnensteden en vitale winkelgebieden met een aantrekkelijk aanbod van voorzieningen. We doen dat met elkaar, voor elkaar. Bij de ondersteuning van de lokale ondernemers door LRB voor wat betreft de beleidsvormings- of besluitvormingsprocessen kan worden gedacht aan bijv. de voorbereiding van structuurvisies en participatie van de ondernemers daarin tot en met de juridische ondersteuning bij de inwerkingtreding van bestemmings- of omgevingsplannen. En ook inzet bij veranderd parkeerbeleid, parkeerregels of openingstijden.

In alle gevallen waar de belangen van lokale ondernemers gelet op hun winkelgebied of de gemeentelijke detailhandel structuur in het geding is, kan een beroep op LRB worden gedaan.

 

Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG te Zeist
info@lokaalretailbelang.nl

 

Privacy algemeen

Wij vinden het belangrijk om jouw persoonsgegevens tijdens jouw bezoek aan onze website of wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening zo goed mogelijk te beschermen. Hieronder leggen wij uit welke informatie wij verzamelen wanneer je van onze site of onze dienstverlening gebruik maakt en hoe deze informatie wordt verwerkt. Wij zullen jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze privacy statement.

 

Welke (persoons)gegevens verwerken wij?

Bezoekers van onze site

Het informatieve gedeelte op onze website kun je bezoeken zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt de site wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website (zie verder onder cookies).

 

Ondersteuning lokale en regionale partijen

Om uitvoering te kunnen geven aan de doelstelling om lokale en regionale partijen te kunnen ondersteunen in hun contacten met stakeholders om tot een duurzame toekomstgerichte detailhandelsstructuur te komen, verwerkt de stichting persoonsgegevens. Dit zijn voornamelijk contactpersonen bij overheidsinstellingen, ondernemersverenigingen of andere personen die betrokken zijn bij een traject om tot een duurzame toekomstgerichte detailhandelsstructuur te komen.

Partijen kunnen de Stichting benaderen waarna een traject gestart kan worden. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is dan gebaseerd op een overeenkomst aangegaan om de belangen van de partij te kunnen behartigen. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt om het belang van de stichting of derden (zoals een ondernemersvereniging) te kunnen behartigen. Het gerechtvaardigd belang bestaat er uit dat het contact met stakeholders cruciaal is om draagvlak voor een traject te kunnen creëren en om alle partijen die belang hebben bij een duurzame en toekomstgerichte detailhandelsstructuur te kunnen informeren over (lopende) trajecten. De inbreuk op de privacy van betrokkenen wordt hierbij ingeschat als gering nu het vrijwel altijd om verwerking van persoonsgegevens met een zakelijk karakter gaat. Bijvoorbeeld het zakelijk telefoonnummer of  zakelijk e-mailadres. In bijna alle gevallen is het onderhouden van contacten met partijen inherent aan de functie van de betrokkene. De Stichting Lokaal Retailbelang meent dan ook dat er voor de betrokkenen geen belangen/rechten/vrijheden zijn die zwaarder wegen dan het gerechtvaardigde belang van de Stichting Lokaal Retailbelang.

De persoonsgegevens die wij hierbij verwerken:

 • Naam;
 • Naam organisatie/onderneming;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Deze gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van een traject en daarna nog gedurende maximaal 7 jaar.

 

Links
Op de website staat een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties. Stichting Retailbelang is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarop is het privacy statement van de betreffende organisatie van toepassing.

 

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van ons CRM-systeem
 • Het verzorgen van onze (financiële) administratie

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Cookies 

Stichting Lokaal Retailbelang gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om je bezoek aan onze website zo makkelijk en persoonlijk mogelijk maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

We gebruiken deze instrumenten om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina's. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webbouwers die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

Meer informatie over cookie-instellingen in Chrome
Meer informatie over cookie-instellingen in Firefox
Meer informatie over cookie-instellingen in Internet Explorer
Meer informatie over cookie-instellingen in Safari
Meer informatie over cookie-instellingen in Opera

Je hebt overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van jouw computer, tablet of telefoon te verwijderen. Let op: wanneer je cookies weigert en/of verwijdert, kun je niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer, tablet en telefoon én de browsers waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruikmaakt van meerdere computers/ devices en/of browsers dien je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Google Analytics 

We maken gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze site. Dit doen wij met behulp van Google-advertentiecookies. Met gebruikmaking van de Google AdWords Remarketing service wordt het daardoor mogelijk om te adverteren op websites van derden in de vorm van een advertentie op de Google zoekresultaten pagina of een website in het Google Display Network.  Dit betekent dat Google optreedt als bewerker bij de verwerking van persoonsgegevens door ons. Wij hebben daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. We krijgen bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze site afleggen. Google zal nooit jouw volledige IP-adres verwerken en altijd het laatste octet van jouw IP-adres maskeren.

 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Lokaal Retailbelang van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent jouw gegevens

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene onderstaande rechten. Wil je één van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals onderaan deze pagina te vinden is.

Informatie en inzage
Je kan inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

Rectificatie
Je kan persoonsgegevens die wij van jou hebben laten aanpassen wanneer deze niet kloppen.

Vergetelheid
Je kan verzoeken de persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking
Heb je het idee dat wij persoonsgegevens van jou onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan je die verwerking laten beperken.

Bezwaar (verzet)
Tegen de verwerking van persoonsgegevens kan je bezwaar maken. Dan beëindigen wij die verwerking per direct, tenzij er voor Lokaal Retailbelang dringende gerechtvaardigde gronden bestaan om niet per direct de verwerking te beëindigen. In dat geval nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Overdraagbaarheid
Je kan verzoeken persoonsgegevens die wij van jou op grond van toestemming of een overeenkomst verwerken, over te laten dragen in een gemakkelijk leesbare vorm.

Toestemming intrekken
Je kan je toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief, intrekken.

Klacht indienen bij de AP
Indien je vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de AVG, dan horen wij dat graag. Je kan ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Vragen, opmerkingen, klachten

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door ons? Neem dan contact met ons op via info@lokaalretailbelang.nl.

 

Zeist, 13 augustus 2020